top of page
Algemene Voorwaarden
 

1. Toepasselijkheid

1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtshandelingen van De Kippenspecialist (‘de Verkoper’) en haar koper of klant (‘de Koper’). Afwijkingen van deze voorwaarden of enig deel daarvan moet uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper worden aanvaard.
 
1.2 Bij de aankoop van één of meerdere producen bij de Verkoper, gaat de Koper akkoord met onderstaande voorwaarden. Ook wanneer de Koper een bestelling plaats langs elektronische weg, hetzij over de e-mail, via dekippenspecialist.nl, gaat de Koper akkoord met deze voorwaarden.
 

2. Gegevens

De Kippenspecialist B.V.
Noorddijk 4a
3284 LC 
Zuid-Beijerland
Telefoonnummer: 010 750 0390
E-mailadres: info@dekippenspecialist.nl
IBAN: NL24RABO0317730495
BTW-Nummer: NL864733859B01
KvK-nummer: 88695026
 

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de Verkoper bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 
3.3 Aan de leveringsplicht van de Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Verkoper geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 

4. Herroepingsrecht 

4.1 Na aankoop van een product is het mogelijk om dit product zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.  De Koper ontvangt het oorspronkelijke aankoopbedrag terug minus de extra verzendkosten die in rekening gebracht moeten worden. Dit retourneren is alleen mogelijk bij ongeopende verpakking. Wanneer er geen verpakking is, voldoet een ongebruikte staat. Opengemaakte bouwpakketten zijn dus niet te retourneren.
 
4.2 De Verkoper behoudt zich het recht om dit te beoordelen en zo nodig een ander oordeel hierover te geven dan de Koper. Verder is dit retourneren alleen geldig als de Koper binnen 14 dagen contact met de Verkoper legt om door te geven dat men de product wil retourneren. Het Retour zenden van producten dient de Koper zelf te regelen, de kosten hiervan komen dus voor rekening van de Koper. Indien de Koper binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
 
4.3 Ruilen van producten kan alleen op vertoon van de kassabon en met ongeopende verpakking. Het Ruilen van dieren kan alleen na telefonisch en/of mailcontact.
 
4.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf). Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die  snel kunnen bederven of verouderen.
 

5. Garantie en conformiteit

5.1 De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
5.2 Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Koper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
5.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Verkoper) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan de Verkoper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 
5.4 Indien klachten van de Koper door de Verkoper gegrond worden bevonden, zal de Verkoper de geleverde zaken naar keuze van de Koper kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper bij schade is beperkt tot ten hoogste het aankoopbedrag der betreffende zaken, dan wel (Naar keuze van de Verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Verkoper gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 
5.5 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 
 
6. Prijzen

6.1 Prijzen op de website, in de winkel en op het terrein van de Verkoper zijn altijd in Euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
6.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 
6.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
6.4 Dierenartskosten worden niet door de Verkoper vergoed. Heeft u een ziek dier, wat u recent bij de verkoper gekocht heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact met de Verkoper op. De Verkoper kunt u vaak in eigen beheer (kosteloos) verder helpen.
 

7. Eigendom

7.1 De eigendom van de verkochte goederen gaat pas op de Koper over nadat de Koper de Verkoper alle bedragen heeft betaald die hij op grond van deze of andere overeenkomst(en) verschuldigd is of zal zijn.

7.2 Goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud mogen niet door de koper worden verkocht, verpand of bezwaard.
 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door derden.
 
8.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakkingen of raadpleeg onze website.
 
8.3 Maximaal worden de kosten van het aankoopbedrag vergoed door de Verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor gevolgschade, deze schade zullen niet vergoed worden. 
 

9.Overmacht

9.1 De Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de Verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 
9.3 De Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
 
9.4 Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

10. Gegevensbeheer

10.1 Indien de Koper een bestelling plaatst bij de Verkoper, dan worden gegevens van de Koper opgenomen in het klantenbestand van de Verkoper.
De verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.

 
10.2 De Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijk gegevens.
 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Deze overeenkomst wordt exclusief beheerst door Nederlands recht.
 
11.2 Alle geschillen, ongeacht of deze voortvloeien uit een overeenkomst of anderszins, zullen behoudens het bepaalde in artikel 13.3 worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, met dien verstande dat:
- De plaats van Arbitrage is Rotterdam;
- De procedure zal worden gevolgd in de Nederlandse taal.
 
11.3 Vorderingen van de Verkoper tot betaling van een geldsom, alsmede vorderingen van de Verkoper ter zake van een voorlopige voorziening, kunnen tevens naar de vrije keuze van de Verkoper aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.
bottom of page